Kerkomroep

De kerkdiensten vanuit de Ichthuskerk zijn rechtstreeks en in de weken na afloop te horen en te zien via www.kerkomroep.nl. Dat betekent dat de kerkdiensten van onze wijkgemeente met geluid en beeld thuis op de pc, laptop , smartphone of tablet zijn te volgen, op hetzelfde tijdstip als de kerkdienst of op een later moment. Met een speciale voorziening thuis kan het beeld ook op de tv komen.

Coördinatie: Fred Blankespoor, 3410887.


Regeling uitzending kerkdiensten vanuit de Ichtuskerk in Zoetermeer, Parkdreef 258

1. In principe worden alle beeldregistraties van kerkdiensten vanuit de Ichthuskerk in Zoetermeer zonder beperkingen uitgezonden op het internet. De uitzendingen van de kerkdiensten van de Ichthuskerk in Zoetermeer via Internet bevatten beeld en geluid.

2. Beelden bevatten in de regel een totaalbeeld van de binnenkomst der gemeenteleden, de gebeurtenissen tijdens de dienst op het liturgisch centrum en als afsluiting een totaalbeeld van de vertrekkende gemeenteleden.

3. In het gebouw van de Ichthuskerk en op de website wordt aan bezoekers duidelijk gemaakt, dat de kerkdiensten worden opgenomen en vertoond worden via internet. Er is voor alle aanwezigen in de Ichthuskerk duidelijk kenbaar gemaakt wanneer er gebruik wordt gemaakt van camera’s t.b.v. Kerk-TV

4. Personen, die de kerkdiensten bezoeken worden niet in front opgenomen, maar alleen via een totaalbeeld.

5. Personen, die beslist niet in beeld willen komen krijgen de gelegenheid plaatsen in te nemen, die niet in beeld komen.

6. Voorafgaand aan bijzondere bijeenkomsten in de Ichthuskerk, bijvoorbeeld registraties van uitvaarten en huwelijksinzegeningen, worden in overleg met betrokkenen afspraken gemaakt over uitzending en opslag van de beeldregistratie op het internet. De kerkenraad wijst verantwoordelijke(n) aan voor het beheer van de beeldregistraties.

7. Bezwaar tegen een op het internet opgeslagen en gepubliceerde beeldregistratie kan worden ingediend bij de Kerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord. Het bezwaar kan leiden tot ongegrond verklaring, tot het verwijderen van de geregistreerde kerkdienst, of delen daarvan, op de door de kerk beheerde internetsites, of tot het afschermen van de registratie voor onbevoegden.

8. Bezwaar tegen een uitzending van een kerkdienst in de Ichthuskerk moet minimaal een dag voorafgaand aan de dienst bij de predikant/ouderling van dienst van de Ichthuskerk worden ingediend. De predikant/ouderling van dienst weegt belangen af en besluit al dan niet tot uitzending en de daaraan verbonden voorwaarden. Indien het bezwaar kort voor de dienst kenbaar wordt gemaakt, dan worden maatregelen getroffen om de bezwaarmaker buiten het bereik van de camera’s te houden.

9. Predikanten hebben het auteursrecht van de door hen uitgesproken preken. Gastpredikanten dienen van te voren op de uitzending te worden gewezen en toestemming voor uitzending van hun bijdrage te geven.

10. Koren en andere uitvoerenden in een kerkdienst dienen van te voren op de uitzending te worden gewezen en toestemming voor uitzending van hun bijdrage te geven.

11. Registraties van kerkdiensten zijn gedurende een beperkte periode op het internet te vinden. Alle kerkdiensten worden gearchiveerd.

12. Een exemplaar van deze regeling wordt op verzoek toegezonden, gepubliceerd op de website en is op te vragen bij de predikant/ouderling van dienst van de Ichthuskerk.

13. Problemen kunnen worden gemeld bij de predikant/ouderling van dienst van de Ichthuskerk

Vastegesteld door de kerkenraad op 9 september 2014