Ouderlingen

Buytenwegh (hoves)
Onder deze sectie vallen ook de ‘buitenwijkse leden’ die in het postcode gebied 2725 en 2716 (= Meerzicht) wonen.
predikant:

Buytenwegh (rodes)
ouderling:
predikant:

De Leyens
Onder deze sectie vallen ook de ‘buitenwijkse leden’ die in het postcode gebied 2711(= stadshart) wonen.
ouderling: Jacoba Leeuwenburgh, 3416987, koosje-l -at- live -dot- nl
predikant:

Seghwaert – binnen (postcode 2724)
Onder deze sectie vallen ook de ‘buitenwijkse leden’ die in het postcode gebied 2712 en 2713 (= Dorp) wonen.
ouderling: Theo de Kreij, 3316778, t -dot- dekreij -at- ziggo -dot- nl
predikant:

Seghwaert – buiten (postcode 2723, 2727)
Onder deze sectie vallen ook de ‘buitenwijkse leden’ die in het postcode gebied 2722 (= Palenstein) wonen.
coördinator: Sjoukje de Vries, 3426540
predikant:

Noordhove
Onder deze sectie vallen ook de ‘buitenwijkse leden’ die in het postcode gebied 2718 en 2719 (= Rokkeveen) wonen.
ouderling: vacant
Predikant:

Oosterheem
Onder deze sectie vallen ook de ‘buitenwijkse leden’ die buiten Zoetermeer wonen.
ouderling: vacant
Predikant:

Sectie ‘zorg’ (’t Lange Landziekenhuis, Monteverdi, Buytenhage)
ouderling: Jaap Sneep, 3311116, sneep -dot- 4kids -at- ziggo -dot- nl
predikant: de wijkpredikant.

’t Seghe Waert
coördinator:
predikant: