Versoepelingen in de Ichthuskerk: meer mensen, meer zingen, mondkapjes niet meer verplicht

Naar aanleiding van de versoepelingen van de covid-maatregelen is het Gebruiksplan aangepast. In dit bericht laten we de belangrijkste besluiten weten. Uiteraard kunt u ook het volledige document hier lezen:

2021-07-02 Gebruiksplan Covid-19 Ichthuskerk van 29 juni 2021 (def. versie 13.0)

• Er is voor 75 mensen een zitplaats in de kerkzaal. Daarin zijn de medewerkenden, kinderen in de basisschoolleeftijd en tieners meegerekend. Voor de vieringen in de Chagallruimte hanteren we maximaal 30 zitplaatsen.

• Het dragen van een mondkapje is uiteraard toegestaan, maar is niet (meer) verplicht. Het advies is dit wel te doen indien er in het kerkgebouw situaties ontstaan als gevolg waarvan de nakoming van de 1,5 meter afstandsnorm niet mogelijk is.

• De mogelijkheid om als gemeente samen te zingen is beperkt uitgebreid. Naast het slotlied zal nu ook het aanvangslied gezongen kunnen worden. Dit gebeurt in afwisseling met de solist(en). De precieze invulling vindt met de voorganger plaats. De gezongen responsies, het gezamenlijk uitgesproken Onze Vader en de online-inbreng blijven onderdeel van de liturgie.

• Vanuit beheer zal een update-check plaatsvinden van de ventilatievoorzieningen in de kerkzaal en de overige ruimten. Deze heeft plaatsgevonden op 30 juni 2021 aan de hand van de EHBV-tool (update april 2021). Daaruit blijkt dat er geen problemen zijn als er tijdens de eredienst gedurende 16 minuten word gezongen.

• De viering van de Maaltijd van de Heer vindt plaats op de wijze van de viering op 20 juni 2021.

• De Ichthusvis/lichtjesboom behoudt de huidige plek in de kerkzaal. Dit beinvloedt het stoelenplan niet.

• De locatie van beide sta-tafels (voorbedenboek en tekenen verjaardagskaarten) behoeft niet te worden gewijzigd.

• Al deze mogelijkheden maken het belang dat we ons zo goed mogelijk aan de 1,5 meter afstand blijven houden, alleen maar groter, zowel bij het binnenkomen van de kerk, bij het verlaten van de kerkzaal en de ontmoeting na de dienst of viering. De ouderling van dienst zal ons hiervan bewust laten zijn.

• Vanuit beheer zullen in het kerkgebouw specifieke 1,5 meter-posters worden opgehangen die het belang benadrukken hieraan toepassing te blijven geven, ook tijdens de doordeweekse activiteiten.

Beheer heeft voor de vergaderruimten en de Rembrandtruimte attentiekaartjes gemaakt om een ieder te attenderen op de 1,5 meter norm. In de keuken is een extra informatiekaart opgehangen met daarop vermeld de nog van kracht zijnde maatregelen.

• Als er kindernevendienst is, beginnen de kinderen van de groepen 1 tot en met 5 van de basisschool in de kerkzaal. Zij zitten op de bankjes voor in de kerk en gaan na “het moment met de kinderen” met de leiding van de kinderdienst naar hun eigen ruimte. De kinderen uit de groepen 6 tot en met 8 gaan evenals de tieners direct naar hun eigen ruimte. Alle basisschoolleerlingen komen kort voor de zegen in de kerkzaal. Gedurende de zomervakantieperiode geldt een iets andere regeling (zie daarvoor de zondagsbrief en de Ichthuskerk app).

• Voor de inzameling van de gaven wordt nog steeds gebruik gemaakt van de melkbussen bij de uitgang en van de mogelijkheid via de app bij te dragen. Er is om die reden geen collectant ingeroosterd. De ouderling van dienst assisteert de diaken bij het tellen van de collecte in de melkbussen.

• De ontmoeting na de kerkdienst in de Chagallruimte is vanwege de 1,5 meternorm en het aantal aanwezigen in de kerkzaal niet verantwoord te organiseren (75 mensen in de kerk met ruimte voor 30 mensen in de Chagallruimte). Het koffie- en theedrinken op het kerkplein blijft vooralsnog de meest geschikte optie om elkaar te zien en te spreken. Hiervan zijn en blijven we echter afhankelijk van de weersomstandigheden. Ook hier geldt: houd de 1,5 meter norm in acht.

• Huwelijks- en uitvaartdienst: het aantal zitplaatsen is te stellen op 100 (iedere aanwezige is daarin meegeteld). Aanmeldingsprocedure en andere basisregels zijn van toepassing (zie hierna).

• De bekende basisregels blijven op advies van de PKN van kracht: aanmelden vooraf, gezondheidscheck, desinfecteren van de handen bij binnenkomst en het toewijzen van een zitplaats.

• Het aanmelden voor de dienst gaat nog steeds via het digitaal formulier op de website van onze wijkgemeente (www.pwzn.nl/kerkdiensten/covid) tot uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur. Telefonisch aanmelden of bij vragen: 0638903150 (Marja Frericks).

• De vieringen zijn digitaal te volgen via www.kerkomroep.nl en www.123henk.nl.

• Er zijn geen beperkingen voor de (doordeweeks) vanuit de wijkgemeente te organiseren bijeenkomsten en vergaderingen. Uiteraard geldt ook hiervoor de 1,5 meter afstandsnorm. Mocht dit niet haalbaar zijn, gebruik dan het mondkapje. Het is wel zaak uit ventilatie overwegingen de frequentie van het aantal bijeenkomsten/vergaderingen te monitoren.

• Onze medewerkers van beheer zorgen voor en zien toe op de nakoming van de op basis van de geldende overheidsmaatregelen met derden gemaakte afspraken over het gebruik van zaalruimten in ons kerkgebouw. Het waarborgen van een veilige en hygi nische dienstverlening van onze gastvrouwen en gastheren is daarbij vanuit beheer een belangrijk aandachtspunt.

• Uitsluitend de voordeur van het kerkgebouw wordt gebruikt.

 

2021-07-02 Gebruiksplan Covid-19 Ichthuskerk van 29 juni 2021 (def. versie 13.0)