Verbonden – juist nu

Het was goed, om vanmorgen (15 maart) in kleine kring te vieren in de Ichthuskerk, verbonden met velen die de dienst op dat moment of later hebben gevolgd. Verrijkt werden we door liederen die een extra betekenis kregen. Oude verhalen die richting geven aan de gelovigen in deze dagen.

Sommigen van ons konden thuis de dienst live meemaken. Anderen merkten dat de website de drukte niet goed aankon en hebben maar een deel kunnen meekijken. Dat ligt niet aan uw of jullie computer, maar aan de drukte. De opname van de viering staat online en is terug te kijken via www.kerkomroep.nl en www.pwzn.nl. De komende weken willen we op deze wijze de “lofzang gaande houden”.

Bij alle veranderingen en maatregelen kan er behoefte zijn aan contact. Kan dat? Jazeker! Neem contact op met pastores, ouderlingen en contactpersonen, dan zoeken we samen naar een vorm die passend is. Bel hierover met ouderling Peter Balk (079-3422015) of ds. Nico de Lange (079-3603101). Wie de gebruikelijke regels in acht neemt kan goed bij elkaar op bezoek – en dat zullen we zo lang mogelijk blijven doen. Want als iets wezenlijk is voor kerk-zijn in onrustige tijden, dan is dat de pastorale en diaconale ontmoeting.

Ondertussen hebben we als kerkenraad ook de verantwoordelijkheid om risico’s op besmetting met het coronavirus zo veel mogelijk te (helpen) beperken. Om die reden houden we ons kerkgebouw in ieder geval tot en met 6 april vrijwel geheel dicht.

Uitzonderingen maken we – vooralsnog – voor die activiteiten die wezenlijk zijn voor ons gemeente-zijn, zoals de kerkdienst op zondagmorgen zonder kerkgangers maar met een kleine groep van medewerkenden. Ook voor activiteiten waarvoor geldt dat de doelgroep persoonlijk getroffen wordt als we ons gebouw geheel zouden sluiten, denk daarbij aan de voedselbank.

Voor andere kleinschalige kerkelijke activiteiten, bijvoorbeeld vergaderingen, ligt de verantwoordelijkheid bij de groep zelf om die al dan niet door te laten gaan. Zo ja, dan kan dit dus voorlopig niet in de Ichthuskerk maar bijvoorbeeld in de huiskamer van één van de deelnemers.

Nauwgezet blijven wij de ontwikkelingen volgen ten aanzien van de verspreiding van het virus en de daartegen door de overheid genomen en mogelijk nog te nemen verdere maatregelen. Bij de beantwoording van de vraag wat dit voor ons kerk-zijn betekent, wegen we de adviezen van onze landelijke kerk mee.

We proberen u en jullie wekelijks hierover op de hoogte te houden. Zo nodig zullen we dat extra doen als de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij informeren u via e-mail, de website en facebook. Mocht u en mochten jullie iemand weten die de digitale nieuwsbrief nog niet ontvangt, dan kunt u/kunnen jullie zijn/haar e-mailadres doorgeven aan redactie@pwzn.nl of zelf het aanmeldformulier op www.pwzn.nl (laten) invullen.

We groeten elkaar, denkend aan de woorden van Geert Bogaard:

Schrijf uw naam uit God
over de ganse breedte van mijn bestaan
van voordat ik het licht zag
tot ver voorbij het grote donker
met de vaste hand van Uw erbarmen
onuitwisbaar.

(Liedboek, p. 1343)

 

Namens de wijkkerkenraad,

 

Jaap Sneep (voorzitter)

Nico de Lange (scriba a.i.)