Met zorg omzien naar elkaar: het coronatoegangsbewijs en de 1,5 meter afstand

De eerste 5 woorden van de koptekst klinken ons niet vreemd in de oren. Zij zijn wezenlijk voor de manier waarop wij in onze wijkgemeente invulling geven aan ons kerkzijn, ook in de coronatijd. Onze betrokkenheid op elkaar en de wijze van met elkaar omgaan zijn daarop geïnspireerd.

Omdat een wettelijke grondslag voor het inzetten van het coronatoegangsbewijs in kerken ontbreekt, is voor het bijwonen van kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten dit bewijs niet verplicht. Het moderamen van de PKN is, blijkens zijn advies aan de kerken, van mening dat ook het vragen naar een coronatoegangsbewijs zich niet verdraagt met het uitgangspunt dat iedereen welkom is in de kerk. Daarnaast beseft het moderamen ook dat niet iedereen zich bij het loslaten van de 1,5 meter veilig voelt en dat gepast afstand houden het advies blijft.

Als grote kerkenraad hebben wij maandagavond 27 september uitgebreid met elkaar gesproken over hoe invulling te geven aan de versoepelingen van 25 september. Leidend daarbij was de vraag hoe wij ons kerkzijn en de ontmoeting tussen gemeenteleden op een veilige manier maximaal zouden kunnen waarborgen en stimuleren.

De eerste vraag daarbij was of wij het vragen naar en het tonen van een coronatoegangsbewijs als voorwaarden voor het bijwonen van de kerkdienst en andere kerkelijke bijeenkomsten zouden moeten hanteren. Vragen die daarbij aan de orde kwamen waren onder andere de volgende. Helpt het vragen naar en het tonen van een coronatoegangsbewijs gemeenteleden die een kwetsbare gezondheid hebben of zich om andere redenen onveilig voelen om dan wel naar de kerkdienst of een andere kerkelijke bijeenkomst te komen? Zouden we deze gemeenteleden niet tegemoet moeten komen door over bezwaren tegen het vragen naar en het tonen van een coronatoegangsbewijs heen te stappen? Hoe gaan we om met gemeenteleden die om medische redenen geen vaccinatie kunnen krijgen en dus niet kunnen beschikken over een coronatoegangsbewijs?

Na een indringend gesprek, in goede harmonie en met respect voor elkaars standpunt, was er een ruime meerderheid in onze kerkenraad voor het doen van een dringend appèl op ieder gemeentelid. Dat wil zeggen door met zorg om te zien naar elkaar voor zichzelf de afweging te maken of het verantwoord is een kerkdienst en/of een andere kerkelijke bijeenkomst te bezoeken. Het al dan niet hebben van een coronatoegangsbewijs kan daarbij meespelen, maar is geen voorwaarde om aanwezig te kunnen zijn. Uiteraard gaan wij er nog steeds van uit dat men bij klachten die verband houden met corona thuisblijft.

De tweede vraag die nadrukkelijk aan de orde kwam betrof het vervallen van de verplichte 1,5 meter maatregel. We onderschrijven het advies van de PKN om gepast afstand te houden en hebben unaniem besloten dat de kerkzaal weer ingericht wordt overeenkomstig het “oude” stoelenplan. Echter, tussen gemeenteleden die geen huisgenoten zijn wordt steeds één stoel vrijgehouden (we schuiven dus niet aan) en tussen de rijen stoelen wordt één meter afstand aangehouden. Alle kerkgangers hebben een vaste zitplaats en lopen tijdens de kerkdienst zo weinig mogelijk. Voor de viering van de Maaltijd van de Heer zal meer ruimte tussen de rijen worden aangehouden zodat de predikant, de ouderling en de diakenen tussen de rijen door kunnen lopen.

Met deze besluiten komt het vooraf digitaal aanmelden en registreren voor de kerkdienst te vervallen, evenals de gezondheidscheck. Het desinfecteren van de handen blijft belangrijk. De besluiten gelden niet alleen voor onze kerkdiensten en vieringen maar ook voor andere kerkelijke (doordeweekse) bijeenkomsten. We noemen onder andere de kerkelijke vergaderingen, de activiteiten van Open Ichthus (zoals de inloop op woensdagmorgen en de High Tea), de ouderengesprekskring en de bijbelstudiegroep voor Doven.

Ook zijn de volgende besluiten genomen.

  • Het aantal liederen dat samen kan worden gezongen, kan worden verhoogd. De zeer gewaardeerde medewerking van solisten wordt voortgezet. Daarvoor blijft een goede ventilatie van de kerkzaal en de Chagallruimte met voldoende doorluchten van belang.
  • Er wordt nog niet tijdens de kerkdienst/viering gecollecteerd. De bussen bij de uitgang blijven staan.
  • De koster zal per rij aanwijzingen (blijven) geven voor het verlaten van de kerkzaal.
  • Het groeten van de voorganger en de overige ambtsdragers na afloop van de kerkdienst/viering is met de bekende knik of anderszins maar niet met een handdruk.
  • Er gelden voor een doop-, huwelijks- en uitvaartdienst geen beperkingen meer. Zo nodig spreekt de predikant hierover met de doopouders, het bruidspaar en de nabestaanden.
  • Voor de verhuur van zaalruimten zal de wijkraad van kerkrentmeesters met de huurders afspraken maken die passen in de maatregelen van de landelijke overheid.
  • Aan gastvoorgangers zal worden gevraagd of ook zij vinden dat zij veilig aanwezig kunnen zijn.

Alle besluiten zijn 27 september jl. ingegaan en zijn van toepassing tot en met zondag 31 oktober. Het Kabinet heeft namelijk aangegeven op 1 november zijn maatregelen te heroverwegen. Dan zal blijken of er aanleiding is onze besluiten te herzien.

Het is onmogelijk een besluit te nemen waarmee iedereen het eens zal zijn. Daarom realiseren wij ons heel goed dat er gemeenteleden zijn die zich niet in onze besluitvorming of onderdelen daarvan kunnen vinden. Tegen hen willen wij zeggen: wees ervan overtuigd dat wij in alle oprechtheid en met zorgvuldigheid tot de besluiten zijn gekomen en dat wij elkaar ook in dit opzicht blijven respecteren.

Tot slot en wellicht ten overvloede willen wij benadrukken dat ons aller inzet nodig is om ons kerkzijn in deze coronatijd overeenkomstig de genomen besluiten invulling te geven. Mocht u en/of jullie daarover verder van gedachten willen wisselen, dan is ons advies in gesprek te gaan met één van de leden van ons pastoresteam dan wel met onze voorzitter of scriba.

Met vriendelijke groet, Jaap Sneep, voorzitter, en Han Wijnberger, scriba van de wijkkerkenraad.