Harde lockdown: de gevolgen voor kerkdiensten, inloop en meer. Lees het Herziene Gebruiksplan.

Het 1,5 meter-kerkzijn-team heeft namens de wijkkerkenraad op 18 en 27 december 2021 het navolgende besloten. Alle informatie is ook te lezen in het Gebruiksplan versie 19.

2021-12-27 Gebruiksplan Covid-19 Ichthuskerk van 27 december 2021 (versie 19.0)

Met de harde lockdown beoogt het Kabinet een mogelijke golf van besmettingen met de omikronvariant van het coronavirus te voorkomen. Daarvoor s het van belang dat het aantal contacten zo klein mogelijk blijft. Formeel vallen de kerken en dus ook de kerkdiensten buiten deze maatregel. Desondanks is, vooruitlopend op het advies van het CIO en de PKN maar gelet op de dringende oproep van de minister-president, besloten voor onze veiligheid en uitsolidariteit met de samenleving, de kerkdienst van zondagmorgen 19 december uitsluitend online, dus zonder kerkgangers te houden. Alleen mensen met een daarvoor noodzakelijk te vervullen rol zijn in de kerkzaal aanwezig.

In lijn met het advies van de PKN van 20 december is nadien besloten dit in ieder geval tot 15 januari 2022 om 05.00 uur voort te zetten.

Uitvaart- en huwelijksdiensten kunnen worden gehouden met maximaal respectievelijk 100 en 50 aanwezigen.

Het voorgaande betekent ook dat ons kerkgebouw doordeweeks in beginsel tot 15 januari 05.00 uur gesloten is voor alle activiteiten en bijeenkomsten. Het besluit ook de inloop op woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur niet te laten doorgaan, is bij besluit van het 1,5 meter-kerkzijn-team van 27 december opgeschort. Pastorale redenen (voorkomen van vereenzaming juist in deze tijd) maken een beperkte openstelling zeer gewenst. Ook pastorale gesprekken kunnen fysiek plaatsvinden. Dit laat onverlet dat wij beducht blijven voor mogelijke besmetting met de nieuwste variant van het coronavirus met alle gevolgen van dien voor de gezondheid en de veiligheid van de aanwezigen.

Op grond van deze afweging is ingestemd met het voorstel ingaande woensdag 29 december 2021 om in afstemming met de pastores een beperkt aantal mensen gericht voor de inloop op woensdagmorgen uit te nodigen. Om het zo veilig en verantwoord mogelijk te doen wordt de inloop in twee shifts ingedeeld:
10.00 – 11.00 uur en 11.00 -12.00 uur, waarbij het aantal aanwezigen per tijdseenheid circa 5 tot 6 personen bedraagt. Elke bezoeker neemt aan één van de twee shifts deel. Bezoekers worden op het hart gedrukt zich te houden aan alle in ons kerkgebouw geldende coronamaatregelen. De coördinatoren houden hierop toezicht.