Gebruiksplan COVID-19 Ichthuskerk aangepast

Op 2 februari heeft het Kabinet besloten de harde lockdown te verlengen vooralsnog tot en met 2 maart. De avondklok loopt blijkens het besluit van het Kabinet van 8 februari door tot en met 3 maart 04.30 uur.

De wijkkerkenraad heeft op grond hiervan op 9 februari besloten de in versie 7.0 vermelde besluiten in stand te laten, met dien verstande dat:

● er vooralsnog tot en met zondag 28 februari tijdens een kerkdienst/viering niet fysiek zal worden gezongen, ook niet door een solist;

● de inloop op woensdagmorgen in de Ichthuskerk vooralsnog tot en met 3 maart geen doorgang zal vinden.

In aanvulling op het voorgaande heeft de kerkenraad op 17 februari op grond van het advies van het “1,5meter-kerkzijn-team” ingestemd met het voorstel van de voorzitter van de kerkenraad van 14 februari om de solist(e), de pianist/organist en de beameraar de mogelijkheid te bieden hun aandeel in de kerkdienst vooraf in de kerkzaal op een doordeweekse dag op te nemen. Dit omdat het opnemen in de thuissituatie niet goed uitvoerbaar is, ook voor wat betreft de te treffen coronamaatregelen. Het aantal solisten blijft beperkt tot één persoon. Tevens geldt als voorwaarden dat de duur van de opname zo kort mogelijk is en dat men zich houdt aan de in dit gebruiksplan beschreven voorschriften om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

2021-02-18 Gebruiksplan COVID-19 Ichthuskerk van 17 februari 2021 (definiteve versie 8.0)